សួរតាមត្រង់ចង់មានកូនអត់? ហើយបើមានកូនប៉ះចំកូនចឹងៗទៅអីគិតម៉េចដែរ? សប្បាយចិត្តអត់?

សួរតាមត្រង់ចង់មានកូនអត់? ហើយបើមានកូនប៉ះចំកូនចឹងៗទៅអីគិតម៉េចដែរ?

ជាធម្មជាតិរបស់មនុស្ស ដែលមានការកកើតឡើងនៅលើផែដីហើយ ត្រូវតែមានគ្រួសារ បង្កើតតកូន តចៅទៅថ្ងៃក្រោយតៗគ្នា ។ ដោយឡែកនៅពេលដែលមានកូនតូចនៅក្នុងផ្ទះ ឪពុកម្តាយត្រូវតែមានការអំណត់ជាខ្លាំង សម្រាប់កូនៗរបស់ពួកគេ ព្រេាះនៅពេលដែលពួកគេនៅតូច គឺពួកគេប្រាកដជាបង្កអោយមាននូវហេតុការណ៍ចូលក្នុងគ្រួសាររបស់អ្នក និងធ្វើអោយមានបញ្ហាតែម្ដង គឹមិនខុសពីរូបភាពដែលថតបានមកនេះទេ។

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: