ពិតជាមិនធម្មតា!!! តារាពីរដួង ដែលត្រូវបានគេដឹងថាប្រើជិវិតឯកជន និង សុីវីល័យខ្លាំង តែមិនដែលបង្ហាញឡើយ….

ពិតជាមិនធម្មតា!!! តារាពីរដួង ដែលត្រូវបានគេដឹងថាប្រើជិវិតឯកជន និង សុីវីល័យខ្លាំង តែមិនដែលបង្ហាញឡើយ….

មិនប្រាកដថាអោយតែជាតារា សុទ្ធតែចូលចិត្តបង្ហាញនូវជីវិតឯកជនរបស់ខ្លួនដែលមានភាពឡូយឆាយនោះទេ អ្នកខ្លះមានជីវិតឯកជនដ៍ឡូយឆាយ ហើយចូលចិត្តបង្អួតអ្នកគាំទ្រ តែអ្នកខ្លះទោះជាមានជិវិតឯកជនឡូយឆាយប៉ុណ្នាក៍មិនសូវដែលបង្ហាញដែរ។ ជាក់ស្តែង យើងលើកយកតារា២ដួង ដែលមានជីវិតឯកជនខ្លាំង តែមិនដែលបង្ហាញចេញអោយសារធារណៈដឹងទេ គឺ កញ្ញា អ៊ុន អាលីហ្សា កញ្ញា គឹមលាង។ ពួកគាតប្រើជីវិតឯកជនស្ងប់ស្ងាត់បំផុត រហូតដល់អ្នកគាំទ្រ ស្មានតែគាត់ឈប់ លេងឬ មិនលេងបណ្តាញសង្គម៕

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: